TOÁN TỬ SO SÁNH TRONG EXCEL

toán tử so sánh

Sử dụng các toán tử so sánh trong Excel để kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau không, nếu một giá trị lớn hơn giá trị khác, nếu một giá trị nhỏ hơn giá trị khác, v.v. Khi hai giá trị được so sánh bằng cách sử dụng các toán tử này, kết quả là một giá trị lô-gic TRUE hoặc FALSE.

Dưới đây là bảng dấu toán tử so sánh:

toán tử so sánh

Các hàm hay sử dụng kèm toán tử này như:

CÁCH SỬ DỤNG TOÁN TỬ

Để biết cách sử dụng của một số phép toán tử so sánh, cùng theo dõi một số ví dụ dưới đây nhé:

Dấu Bằng “=”

Ví dụ: Hãy xem công thức trong ô F6 bên dưới.

toán tử so sánh

 Công thức trả về TRUE vì giá trị trong ô D6 bằng với giá trị trong ô E6

Dấu Lớn hơn “>”

Giá trị lớn hơn toán tử (>) trả về TRUE nếu giá trị thứ nhất lớn hơn giá trị thứ hai.

toán tử so sánh

+ Ta thấy công thức trả về TRUE. Vì giá trị trong ô D7 lớn hơn giá trị trong ô E7

Dấu nhỏ hơn “<”

Toán tử nhỏ hơn toán tử (<) trả về TRUE nếu giá trị thứ nhất nhỏ hơn giá trị thứ hai.

 + Ví dụ, hãy xem công thức trong ô F8 bên dưới.

Giải thích: công thức trả về TRUE vì giá trị trong ô D8 nhỏ hơn giá trị trong ô E8.

Dấu lớn hơn hoặc bằng “>=”

Giá trị lớn hơn hoặc bằng toán tử (> =) trả về TRUE nếu giá trị thứ nhất lớn hơn hoặc bằng giá trị thứ hai.

+ Ví dụ, hãy xem công thức trong ô F9 bên dưới.

Giải thích: công thức trả về TRUE vì giá trị trong ô D9 lớn hơn hoặc bằng giá trị trong ô E9.

Giá trị nhỏ hơn hoặc bằng toán tử (<=) trả về TRUE nếu giá trị thứ nhất nhỏ hơn hoặc bằng giá trị thứ hai.

Dấu nhỏ hơn hoặc bằng “=<”

+ Ví dụ, hãy xem công thức trong ô F10 bên dưới.

toán tử so sánh

+ Giải thích: công thức trả về TRUE vì giá trị trong ô D10 nhỏ hơn hoặc bằng giá trị trong ô E10.

Dấu khác”<>”

Toán tử không bằng (<>) trả về TRUE nếu hai giá trị không bằng nhau.

+ Ví dụ, hãy xem công thức trong ô F11 bên dưới.

+ Giải thích: công thức trả về TRUE vì giá trị trong ô D11 không bằng giá trị trong ô E11.

Nhu vậy bạn đã biết cách sử dụng toán tử so sánh trong excel rồi.

Các hàm hay sử dụng kèm toán tử này như:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *