Hướng dẫn tính tuổi trên excel (TODAY, DATEDIF)

tính tuổi

Để tính tuổi trên excel, bạn có thể sử dụng kết hợp hàm DATEDIF và hàm TODAY. Cú pháp =TODAY(), =DATEDIF(start_date,end_date,unit),…

Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết được cách tính tuổi trên excel nhé:

HƯỚNG DẪN TÍNH TUỔI TRÊN EXCEL

+ Đầu tiên bạn nhập ngày sinh vào ô A2:

+ Sử dụng hàm TODAY ở ô B2 để lấy ngày tháng hiện tại:

Cú pháp: =TODAY()

tính tuổi

+ Sử dụng hàm DATEDIF để tính tuổi:

Cú pháp: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Chú ý: Nhập “y” là đối số thứ 3 của hàm DATEDIF để hiển thị số năm giữa 2 giá trị.

+ Sử dụng kết hợp 2 hàm:

tính tuổi

+ Tính tuổi ở một thời điểm bất kỳ:

+ Tính số tuổi cụ thể theo năm, tháng, ngày:

tính tuổi

Chú ý: Nhập “ym” là đối số thứ 3 để bỏ qua số năm và chỉ tính số tháng giữa 2 ngày. Nhập “md” là đối số thứ 3 để bỏ qua số tháng và chỉ tính khoảng cách giữa 2 ngày. Sử dụng ký tự & để kết hợp các phần thành chuỗi văn bản.

DATEDIF là hàm tính toán khoảng cách giữa 2 mốc thời gian cụ thể.

CÚ PHÁP HÀM DATEDIF:

=DATEDIF(start_date; end_date; unit)

Trong đó:

 • Start_date: đối số bắt buộc. Là mốc thời gian bắt đầu. Đối số có thể được nhập ở dạng chuỗi văn bản trong dấu ngoặc kép, số thứ tự của ngày trong Excel hoặc là kết quả của hàm khác.
 • End_date: đối số bắt buộc. Là mốc thời gian kết thúc.
 • Unit: loại thông tin mà bạn muốn trả về.
  • “y”: số năm giữa 2 mốc thời gian.
  •  “m”: số tháng giữa 2 mốc thời gian.
  •  “d”: số ngày giữa 2 mốc thời gian.
  • “md”: bỏ qua số tháng và chỉ tính khoảng cách giữa 2 ngày.
  •  “ym”: bỏ qua số năm và chỉ tính khoảng cách giữa 2 tháng.
  •  “yd”: bỏ qua số năm và chỉ tính khoảng cách giữa 2 ngày.

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM DATEDIF

 • Nếu start_date lớn hơn end_date, Excel sẽ hiển thị lỗi #NUM.
 • Cần cẩn thận khi sử dụng tham đối “md”. Hàm DATEDIF có thể cho kết quả là số âm, số không hoặc kết quả không chính xác.

Tham khảo thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *