Hàm TÍNH LŨY KẾ trong excel –   RUNNING TOTAL

tính lũy kế

Cách tính lũy kế – RUNNING TOTAL trên excel. Lũy kế là số liệu tổng hợp  trước đó được cộng dồn và nối tiếp nhau qua các kỳ.

Nếu bạn chưa biết lũy kế gì, cách tính lũy kế như nào. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé!!

ĐỊNH NGHĨA LŨY KẾ

Lũy kế là số liệu tổng hợp trước đó được cộng dồn  và nối tiếp nhau.

Hiêu một cách đơn giản lũy kế chính là số tiến kỳ trước được cộng với kỳ sau cứ như vậy nối tiếp nhau.

CÚ PHÁP

= Phát sinh trong kỳ + lũy kế tháng trước

Ví dụ: Tài khoản chứng khoán có 20 triệu. Lợi nhuận từ việc đầu tư cổ phiếu trên quý như sau:

  • Quý 1 (QI): -4 triệu.
  • Q II: 8 triệu.
  • QIII: 3 triệu.
  • QIV: -2 triệu.

=> Lũy kế cả năm là: (-4) + (8) + (3) + (-2) = 5 triệu tức lợi nhuận = 5 triệu.

CÁCH TÍNH LŨY KẾ

Chúng ta thực hiện qua các vi dụ đơn giản sau để biết cách tính.

Ví dụ: Tính doanh thu của một cửa hàng qua các tháng theo phương pháp lũy kế.

Lời giải:

+ Doanh thu Quý 1 là 40 triệu

Công thức  tại cột RUNNING TOTAL là:

=SUM($C$6:C6).

tính lũy kế

Doanh thu vẫn giữ nguyên. Tiếp sang cột quý thứ 2 doanh thu là 55tr. Ta lấy doanh thu cột C6 cột cộng với cột C7.

=SUM($C$6:C7) hoặc =D6+C7

+ Kể quả trả về là 95 triệu.

tính lũy kế

+ Tiếp theo đến Quý 3, doanh thu là 162 triệu.

=SUM($C$6:C8)

+ Quý 4 doanh thu là 246 triệu.

tính lũy kế

Như vậy ở phần RUNNING TOTAL quý 4 bằng tổng doanh thu cả năm. Vậy là bạn đã biết cách tính lũy kế trên excel rồi.

Chú ý:

Ví dụ trên chỉ minh họa để bạn hiểu được cách tính lũy kế theo cách đơn giản nhất.

Tham khảo thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *