Hàm YEAR – Cách sử dụng hàm và ví dụ cụ thể

hàm year

Hàm YEAR trong excel là hàm tính số năm của một ngày cụ thể đã cho trước. Là một trong nhóm hàm thời gian (DAY, TODAY, WEEKDAY…).  Ví dụ 12/05/2019 -> số năm là 2019. Cú pháp =YEAR(serial_number)…

Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết cách sử dụng hàm nhé ^_^

ĐỊNH NGHĨA HÀM YEAR

Trả về số năm của một ngày cụ thể đã cho trước

CÚ PHÁP

=YEAR(serial_number)

Trong đó:

  • Serial_number: Ngày trong năm mà bạn muốn tìm
  • Trả về năm của một ngày một ngày tương ứng nào đó. Năm được trả về dạng số nguyên trong khoảng từ 1900 đến 9999.

CÁCH SỬ DỤNG

Cùng thực hành qua một số ví dụ sau để biết được cách sử dụng:

Ví dụ:

Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số thứ tự, bắt đầu từ 0/1/1900. Vì vậy nếu nhập một dãy số bất kỳ hàm YEAR cũng có thể trả kết quả:

hàm year

Nếu bạn không nhập số năm, Excel sẽ tự động lấy năm hiện tại của hệ thống:

Vì ngày tháng được lưu trữ dưới dạng số nên ta có thể thực hiện các phép toán nhằm tính khoảng cách giữa hai ngày:

hàm year

Giải thích: 12/5/2020 tương đương với 43963. 1/1/2020 tương đương với 43831. 43963 – 43831 + 1 = 132 + 1 = 133, ta được khoảng cách cần tìm.

Như vậy bạn đã biết cách tìm số năm dựa vào một ngày cụ thể trên excel rồi. Nếu muốn tìm ngày bạn có thể sử dụng hàm TODAY, WEEKDAY.

Hàm YEAR kết hợp với DATE

Để cộng trừ số năm, tháng và/hoặc ngày, bạn cần sử dụng hàm DATE:

Chú ý: 5 + 2 = 7. Tháng 7 có 31 ngày. 12 + 20 = 32. Excel sẽ tính tiếp sang tháng sau, tương đương ngày 1/8.

Tham khảo thêm một số hàm:

4 thoughts on “Hàm YEAR – Cách sử dụng hàm và ví dụ cụ thể”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *