HÀM VALUE – Hàm chuyển đổi một chuỗi văn bản đại diện cho một số thành một số

hàm value

Hàm VALUE trong excel được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi văn bản đại diện cho một số thành một số.

Đây là hàm thuộc nhóm hàm văn bản. Hàm có thể đứng độc lập hoặc sử dụng kết hợp với các hàm khác.

ĐỊNH NGHĨA HÀM VALUE

Được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi văn bản đại diện cho một số thành một số.

GIÁ TRỊ TRẢ VỀ

Trả về kết quả là dữ liệu dạng số.

CÚ PHÁP

=VALUE(text)

Trong đó:

 • Text là dữ liệu mà bạn muốn chuyển đổi.
  • Text có thể thuộc bất kỳ định dạng ngày, thời gian hoặc số hằng định nào, miễn là được Microsoft Excel công nhận.
  • Nếu đây không phải là một con số, Excel sẽ hiển thị lỗi #VALUE.
  • Bạn có thể nhập trực tiếp chuỗi văn bản trong dấu ngoặc kép hoặc tham chiếu đến ô có giá trị.
  • Thông thường bạn không cần phải dùng VALUE trong công thức vì Excel sẽ tự động chuyển đổi văn bản thành số khi cần thiết.
  • Hàm này được cung cấp để tương thích với các chương trình bảng tính khác.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ

Hàm hoạt động như sau:

hàm value

Excel mặc định căn lề phải với giá trị dạng số và căn lề trái với giá trị văn bản.

Bạn cũng có thể nhập trực tiếp văn bản làm đối số cho hàm VALUE:

Nếu chuỗi văn bản không phải là con số, Excel sẽ hiển thị lỗi #VALUE:

hàm value

Hàm VALUE có thể làm việc với định dạng dữ liệu tiền tệ:

Hàm VALUE cũng có thể làm việc với định dạng ngày:

hàm value

Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số thứ tự bắt đầu từ 1/1/1900. Khi đối số là dữ liệu dạng ngày hàm VALUE sẽ trả về con số này. Với định dạng giờ, Excel lưu trữ dưới dạng số trong khoảng từ 0 đến 1. Bạn có thể lấy số giờ chia cho 24 để ra kết quả.

Tham khảo thêm:

VLOOKUP – Hàm tìm kiếm giá trị theo cột

HLOOKUP – Hàm tìm kiếm giá trị theo hàng

INDEX – Cách sử dụng hàm và ví dụ cụ thể

MATCH – Hàm tìm kiếm một giá trị trong một mảng và trả về vị trí tương đối của mục đó

IF – Hàm điều kiện Nếu….thì….

One thought on “HÀM VALUE – Hàm chuyển đổi một chuỗi văn bản đại diện cho một số thành một số”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *