Hàm Transpose – Cách chuyển vùng dữ liệu ngang thành dọc và ngược lại

Hàm Transpose – Hàm chuyển vùng dữ liệu ngang thành dọc và ngược lại

I: Mô tả

Hàm TRANSPOSE dùng để chuyển một vùng dữ liệu ngang thàng dọc và ngược lại (hàm luôn được  nhập ở dạng công thức mảng, kết thúc lệnh bằng tổ hợp phím Ctrl-Shift-Enter)

II: Cú pháp

=TRANSPOSE(array)

array: Là mảng dữ liệu cần hoán chuyển

Lưu ý: hàm luôn được nhập ở công thức mảng vậy nên khi kết thúc công thức phải nhấn Ctrl-Shift-Enter thay vì nhấn Enter như công thức bình thường

III: Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 – chuyển vùng dữ liệu dọc thành ngang

Đề:           Chuyển vùng dữ liệu A3:A9 từ dọc thành ngang

Đáp án: Tại vùng B2:H2 (bôi đen vùng này) nhập công thức sau

 =Transpose(A3:A9) sau đó nhấn nhấn Ctrl-Shift-Enter để kết thúc lệnh  –>Kết quả trả về vùng dữ liệu ngang B2:H2 như hình bên dưới.

pic1

Ví dụ 2 – Chuyển vùng dữ liệu ngang thành dọc

Đề          : Chuyển vùng dữ liệu A2:C3 từ ngang thành dọc

Đáp án : Tại vùng A5:B7 (bôi đen vùng này) nhập công thức sau

=Transpose(A2:C3) sau đó nhấn Ctrl-Shift-Enter để kết thúc lệnh –> Kết quả trả về vùng dữ liệu dọc A5:B7 như hình bên dưới.

pic2

Lưu ý: Bạn thấy trong công thức mảng bên trên ví dụ 2 hiển thị {=TRANSPOSE(A2:C3)} , dấu ngoặc nhọn bên ngoài {} được hiểu là công thức được nhập là công thức mảng, việc này là excel tự động hiển thị chứ không phải bạn tự nhập vào nhé. Tớ sẽ viết về công thức mảng sau, cái này hay lắm : )).

 

Tobe continued

Hải đăng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *