Hàm TODAY và NOW – Cách sử dụng hàm và ví dụ cụ thể

Hàm TODAY và NOW là hai hàm dùng để biểu thị ngày hôm nay. Riêng hàm NOW có thêm thời gian hiện tại.

TODAY được dùng nếu bạn muốn hiển thị ngày tháng hiện tại. Còn NOW được dùng nếu bạn muốn hiển thị thời gian hiện tại. Để nhập ngày tháng và thời gian là giá trị tĩnh, sử dụng tổ hợp phím tắt.

Hàm TODAY và NOW – Hàm ngày tháng và thời gian hiện tại

TODAY: Trả về ngày tháng hiện tại

NOW: Trả về thời gian hiện tại

CÚ PHÁP HÀM

=TODAY()

=NOW()

CÁCH SỬ DỤNG

Để hiểu về cách sử dụng của 2 hàm, cùng theo dõi các ví dụ sau đây:

Để hiển thị ngày tháng hiện tại trong Excel, sử dụng hàm TODAY:

hàm today và now

Chú ý: Hàm TODAY không có đối số. Đừng quên gõ dấu ngoặc. Ngày tháng hiển thị sẽ được cập nhật tự động khi bạn mở bảng tính vào ngày khác.

Để hiện thị ngày tháng và thời gian hiện tại, sử dụng hàm NOW:

Chú ý: Hàm NOW không có đối số. Đừng quên gõ dấu ngoặc.Thời gian hiển thị sẽ được cập nhật tự động khi bạn thao tác với các ô khác hoặc khi bạn mở bảng tính. Bạn cũng có thể nhấn F9 nếu muốn cập nhật ngay.

Để hiển thị thời gian hiện tại, gõ NOW() – TODAY() và chọn định dạng thời gian trong hộp thoại Format Cells:

 

hàm today và now

Chú ý: Ngày được lưu trữ trong Excel dưới dạng số đếm tính từ 0/1/1900. Thời gian được lưu trữ dưới dạng số thập phân trong khoảng từ 0 đến 1.

HIỂN THỊ GIÁ TRỊ TĨNH

Để hiển thị ngày tháng hiện tại là giá trị tĩnh, sử dụng tổ hợp phím CTRL + ; (dấu chấm phẩy):

Chú ý: Giá trị này sẽ không thay đổi khi bạn mở trang tính vào một ngày khác.

Để hiển thị thời gian hiện tại là giá trị tĩnh, sử dụng tổ hợp phím CTRL + SHIFT+ ; (dấu chấm phẩy):

hàm today và now

Chú ý: Giá trị này sẽ không thay đổi khi bạn thao tác với ô khác hoặc khi bạn mở lại trang tính.

Để hiện thị ngày tháng và thời gian là giá trị tĩnh, sử dụng tổ hợp phím CTRL + ; (dấu chấm phẩy). Gõ dấu cách rồi nhấn tiếp CTRL + SHIFT + ;(dấu chấm phẩy):

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm TODAY và NOW để tính ngày và thời gian hiện tại trên excel. Để tính năm bạn dùng hàm YEAR.

Tham khảo thêm:

3 thoughts on “Hàm TODAY và NOW – Cách sử dụng hàm và ví dụ cụ thể”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *