Hàm Tìm Quý của tháng trong excel – Hàm ROUNDUP, MONTH

tìm quý của tháng

Hàm tìm quý của tháng trên excel. Được biết trong Excel không có sẵn hàm tích hợp để tìm quý của một tháng cho trước. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thực hiện với 1 công thức đơn giản, sử dụng các hàm kết hợp để tìm như sau:

Cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!!!

HÀM TÌM QUÝ CỦA THÁNG TRONG EXCEL

Hãy cùng xem xét ví dụ dưới đây:

=ROUNDUP(number; num digits)

=MONTH(serial number)

tìm quý của tháng

Giải thích: ROUNDUP(x;0) làm tròn số x đến số nguyên gần nhất và lớn hơn. Hàm MONTH trả kết quả là tháng của ngày trong ô A1. Do đó, công thức ở ô B2 tương đương ROUNDUP(5/3;0) = ROUNDUP(1,666667;0) = 2. Ta được tháng 5 thuộc quý 2.

Hãy xem công thức trên khi áp dụng với các tháng khác sẽ như thế nào:

tìm quý của tháng

Giải thích: Ta có thể thấy 3 giá trị đầu tiên ở cột B được làm tròn lên 1, tương đương quý 1. 3 giá trị tiếp theo làm tròn lên 2, tương đương quý 2…

CÁC HÀM ĐƯỢC SỬ DỤNG

HÀM ROUNDUP

=ROUNDUP(number; num digits)

Trong đó:

  • Number: Bắt buộc. Bất kỳ số thực nào bạn muốn làm tròn lên.
  • Num digits: Bắt buộc. Số chữ số sau dấu thập phân mà bạn muốn làm tròn tới.

Lưu ý sử dụng

  • ROUNDUP luôn làm tròn số lên.
  • Nếu num digits lớn hơn 0 thì number được làm tròn lên tới chữ số sau dấu thập phân đã xác định.
  • Khi num digits bằng 0 thì number được làm tròn lên số nguyên gần nhất và lớn hơn.
  • Nếu num digits nhỏ hơn 0 thì number được làm tròn lên về phía bên trái của dấu thập phân.

HÀM MONTH

=MONTH(serial number)

Trong đó:

  • Serial number là đối số bắt buộc.

Đây là số thứ tự của ngày mà bạn đang tìm kiếm.

Bạn cũng có thể thay bằng kết quả của công thức hay hàm khác.

Lưu ý sử dụng

– Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số thứ tự liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Ngày 1/1/1900 là số 1. Ngày 1/1/2008 là số 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1/1/1900.

– Giá trị trả về bởi MONTH tính theo lịch Gregorian bất kể giá trị gốc theo lịch nào. Ví dụ, nếu ngày tháng được cung cấp theo lịch Hijri, giá trị MONTH trả về sẽ là giá trị tương đương trong lịch Gregorian.

Tham khảo thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *