Hàm SWITCH – Cách sử dụng hàm SWICH và ví dụ cụ thể

hàm switch

Hàm SWITCH là hàm đánh giá một giá trị dựa theo danh sách có trước, rồi trả về kết quả tương ứng với giá trị khớp đầu tiên. Nếu không có giá trị khớp, hàm sẽ trả về kết quả do bạn tùy chọn. Bạn có thể sử dụng tối đa 126 cặp giá trị – kết quả.

ĐỊNH NGHĨA HÀM

………….

CÚ PHÁP HÀM SWITCH

=SWITCH (expression, value1, result1, [value2, result2], [value3, result3], …, [default] )

Trong đó:

  • Expression: Biểu thức hoặc giá trị được so sánh với mỗi giá trị được cung cấp.
  • Value1 và [value2], : Các giá trị được so sánh với biểu thức được cung cấp.
  • Result1 và [result2],: Các kết quả được trả về nếu giá trị tương ứng khớp với biểu thức được cung cấp.
  • Default: Trả về giá trị mặc định nếu không có giá trị nào được cung cấp khớp với biểu thức được cung cấp.

LƯU Ý SỬ DỤNG

Bạn có thể nhập lên đến 126 cặp giá trị và kết quả vào SWITCH trong Excel.

Nếu không cung cấp giá trị mặc định và không có giá trị nào được cung cấp khớp với biểu thức được cung cấp thì Switch sẽ trả về thông báo lỗi #N/A.

Hàm Switch được giới thiệu trong Excel 2016, vì vậy hàm không có sẵn trong các phiên bản Excel trước. Ngoài ra hàm Switch cũng không có sẵn trong Excel 2016 cho Mac.

CÁCH SỬ DỤNG

Hàm SWITCH dưới đây cho kết quả tương tự với cú pháp:

hàm switch

Giải thích: Nếu đối số thứ nhất (RIGHT(A2;2)) bằng UT, hàm trả kết quả là Utah. Tương tự, TX là Texas, OH là Ohio. Đối số cuối cùng (?) là giá trị hiển thị nếu các đối số trước không thỏa mãn.

Các phiên bản Excel trước 2016 không hỗ trợ hàm SWITCH nên sẽ hiển thị lỗi #NAME:

hàm switch

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm SWITCH trong excel rồi. Bạn có thể tham khảo cách sử dụng hàm IFS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *