HÀM SUMPRODUCT – Hàm tính tổng các tích số trong excel

hàm sumproduct

Hàm SUMPRODUCT trong excel dùng để tính tổng các tích số. Cú pháp =SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3]…). Trong đó Array1, array2, array3,…

ĐỊNH NGHĨA HÀM SUMPRODUCT

Dùng để tính tổng các tích số trong Excel.

CÚ PHÁP

SUMPRODUCT (array1, [array2], [array3],…)

Trong đó:

  • Array1, array2,…: là các dải ô liên tục hay là các mảng có chứa thành phần bạn muốn nhân, rồi cộng lại.
  • Tối thiểu phải có 1 array.

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Các đối số mảng phải có cùng kích thước. Nếu không, hàm SUMPRODUCT trả về giá trị lỗi #VALUE! . Ví dụ, = SUMPRODUCT (C2: C10, D2: D5) sẽ trả về lỗi vì phạm vi không có cùng kích cỡ.
  • SUMPRODUCT xử lý các mục nhập không phải số mảng như thể chúng là số không.

CÁCH SỬ DỤNG

Tiếp theo chúng ta đến phần cách sử dụng hàm, các bạn thực hành qua một số ví dụ sau đây.

Trong ví dụ sau, ta sẽ dùng hàm SUMPRODUCT để tính tổng số tiền cần chi:

hàm sumproduct

Giải thích: Hàm SUMPRODUCT đã thực hiện phép tính sau:

(2 * 7.000.000) + (4 * 500.000) + (4 * 100.000) + (2 * 3.000.000) = 22.400.000.

Excel sẽ hiển thị lỗi #VALUE nếu các vùng để lấy số liệu không có cùng kích thước:

hàm sumproduct

Hàm SUMPRODUCT coi các giá trị không phải dạng số bằng không:

hàm sumproduct

Nếu bạn chỉ nhập 1 đối số, hàm SUMPRODUCT sẽ cho kết quả giống hàm SUM:

Như vậy là bạn đã biết cách sử dụng hàm để tính rổng cách tích số lại trên excel rồi. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề đã nêu trên để tránh sai sót.

Đối với excel 2003 có 30 mảng (array), còn từ excel 2007 trở lên có 255 mảng (array).

Tham khảo thêm một số hàm:

One thought on “HÀM SUMPRODUCT – Hàm tính tổng các tích số trong excel”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *