Hàm Sumif – Cách sử dụng hàm Sumif có ví dụ minh họa

HÀM SUMIF

I: Mô tả

Tính tổng các ô thỏa một điều kiện chỉ định (Chúng ta sẽ hiểu hơn khi đi vào vd cụ thể)

II: Cú pháp

=SUMIF (range, criteria, sum_range)

=SUMIF(Vùng điều kiện, điều kiện, vùng tính tổng)

 

Trong đó,

Mình sẽ chỉ ra cụ thể trong ví dụ sau.

pic1

Range            : Là vùng được chọn có chứa các ô điều kiện. Trong ví dụ trên Range là $C$3:$C$7

Criteria        : Điều kiện để tính tổng. Có thể ở dạng số, biểu thức, hoặc text , Ví dụ, criteria có thể là 37, “37”, “>37”, hoặc “nhan vien”, v.v… Trong ví dụ trên Criteria là B10 (Trưởng phòng)
Sum_range : Vùng cần tính tổng. Nếu bỏ qua, Excel sẽ coi như sum_range = range. Trong ví dụ trên Sum_range là $D$3:$D$7

III: Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

pic1

Đề          : Tính tổng phụ cấp của các chức vụ

Đáp án : Tại ô C10 nhập công thức sau

=SUMIF($C$3:$C$7,B10,$D$3:$D$7) –> Công thức trả về kết quả là 600,000  (copy xuống các ô còn lại ta được kết quả như trong hình)

Ví dụ 2:

Cùng ví dụ 1 Thay vì chọn điều kiện là một ô cho trước bạn có thể chọn điều kiện là một chuỗi text như sau.

=SUMIF($C$3:$C$7,”Trưởng phòng”,$D$3:$D$7) –>Công thức trả về kết quả 600,000

Lưu ý: Trong các công thức khi điền chuỗi text cần phải để trong dấu  “ ”

Ví dụ 3: Điều  kiện < =

pic2

Đề          : Tính tổng phụ cấp của những nhân viên có cấp độ <=2

Đáp án : Tại ô C13 nhập công thức sau

=SUMIF($D$3:$D$8,”<=2″,$E$3:$E$8) –> Kết quả trả về 1,200,000

Ví  dụ 4: Điều kiện >

pic3

Đề           : Tính tổng phụ cấp của những nhân viên có cấp độ >2

Đáp án  : Tại ô C13 nhập công thức sau

=SUMIF($D$3:$D$8,”>2″,$E$3:$E$8) –> kết quả trả về 1,800,000

Ví dụ 5: Điều kiện =

pic4

Đề           : Tính tổng phụ cấp những nhân viên có cấp độ 3

Đáp án   : Tại ô C13 nhập công thức sau

=SUMIF($D$3:$D$8,”3″,$E$3:$E$8) –> Kết quả trả về 1,000,000

Ví dụ 6: Tính tổng cho các giá trị khác với giá trị nào đó

pic5

Đề          : Tính tổng cho các chức vụ ngoại trừ Giám đôc

Đáp án : Tại ô C13 nhập công thức sau

=SUMIF($C$3:$C$8,”<>giám đốc”,$E$3:$E$8) –> Kết quả trả về 2,400,000

 

Lưu ý:

  • Trong ví dụ 6, dấu  <> được hiểu là khác
  • Trong công thức Sumif các vùng dữ liệu phải để giá trị tuyệt đối như thế này $C$3:$C$8 là để chúng ta cố định vùng điều kiện và vùng tính tổng để khi copy xuống các dòng còn lại thì 2 vùng này vẫn giữ nguyên vì đã đc cố định.

HÀM THAM KHẢO VỀ TÍNH TỔNG VÀ LOGIC