Hàm Search – Cách sử dụng hàm search có ví dụ minh họa

Hàm Search

I: Mô tả

Dùng để tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi con trong một chuỗi

II: Cú pháp

=(find_text, within_text, start_num)

=(chuỗi văn bản cần tìm,chuỗi văn bản chứa chuỗi cần tìm,vị trí bắt đầu tìm trong within_text)

Lưu ý:  Nếu chuỗi vb cần tìm là dạng text thì phải để trong ngoặc kép “”

              Nếu không điền start_num thì mặc định là 1

Hàm Search không phân biệt chữ hoa và thường

Trong đó:

Mình sẽ chỉ ra cụ thể trong ví dụ sau.

pic1

find_text      : Chuỗi văn bản cần tim (chuỗi con), trong ví dụ trên find_text là ký tự dấu chấm “.”

within_text : Chuỗi văn bản chứa chuỗi cần tìm (chuỗi mẹ) trong ví dụ trên within_text là số điện thoại ô B3

start_num   : vị trí bắt đầu tìm trong chuỗi mẹ, trong ví dụ trên không điền start_num excel mặc định là 1

 

III: Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

pic1

Đề          : Điền cột ký tự “.” dựa vào cột số điện thoại ( tìm số thứ tự dấu chấm “.” trong số điện thoại)

Đáp án : Tại ô C3 nhập công thức sau

=Search(“.”,B3)  –> Công thức trả về kết quả là 4

Giải thích: ký tự “.” nằm ở vị trí thứ 4 trong số điện thoại 034.676501

 

Ví dụ 2:

=Search(“i”,”Haidang”) =3

=Search(“E”,”VietExcel”) = (Nếu dùng hàm find sẽ cho kết quả là 5)

= Search (“D”,”Haidang”)=    (hàm search khác với ham find là không phân biệt chữ hoa thường, trong trường hợp này dùng hàm find sẽ báo lỗi nhưng hàm search thì vẫn cho kết quả là 4)

 

Ví dụ 3:

pic2

Đề          : Điền mã vùng dựa vào cột số điện thoại

Đáp án : Tại ô D3 nhập công thức sau

 

=LEFT(B3,search(“.”,B3)-1)  –> Công thức trả về kết quả 034

Giải thích công thức:

Lấy những ký đằng trước dấu chấm.

Search(“.”,B3)  –> Sẽ trả về kết quả 4

Search(“.”,B3) -1 –> sẽ trả về kết quả là 3

Vậy  = LEFT(B3,search(“.”,B3)-1)  <=> = LEFT(B3,3) <=> 034

 

Lưu ý.

Phân biệt Hàm find & hàm search

– Kết quả của hai hàm này là một con số, chỉ vị trí bắt đầu (tính từ start_num) của find_text trong within_text

– Dùng SEARCH() khi muốn tìm một chuỗi bất kỳ. Ví dụ: SEARCH(“e”, “Excel”) sẽ cho kết quả là 1.

– Dùng FIND() khi muốn tìm chính xác một chuỗi có phân biệt chữ hoa, chữ thường. Ví dụ: FIND(“e”, “Excel”) sẽ cho kết quả là 4.

– Nếu không tìm thấy find_text, hàm sẽ báo lỗi #VALUE

Tobe continued

Hải đăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *