Hàm Rank – Cách sử dụng hàm rank có ví dụ minh họa

Hàm Rank

I: Mô tả

Hàm rank là hàm xếp hạng, trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số.

II: Cú pháp

=RANK( number, ref, [order])

Trong đó, mình sẽ chỉ ra cụ thể trong trường hợp sau

pic1

Number : Số muốn xác định thứ hạng, trong ví dụ trên Number là ô C2

Ref           : Vùng dữ liệu chứa số muốn xác định thứ hạng, trong ví dụ trên Ref là vùng $C$2:$C$5

Order     : số chỉ ra cách xếp hạng, nếu không điền trường này excel mặc định là 0, trong ví dụ trên order không điền mặc định là 0

  • 0: xếp hạng theo thứ tự giảm dần (lớn nhất là 1)
  • 1: xếp hạng theo thứ tự tăng dần (nhỏ nhất là 1)

III: Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 – Cách xếp hạng là 0

pic1

Đề             : Sắp xếp thứ hạng của sinh viên theo thứ tự giảm dần ( điểm cao nhất là sô 1)

Đáp án   : Tại ô D2 nhập công thưc sau

=RANK(C2;$C$2:$C$5)  –> Kết quả trả về 1 ( xếp thứ nhất)

Ví dụ 2 – Cách xếp hạng là 1

pic2

Đề            : Sắp xếp thứ hạng của sinh viên theo thứ tự tăng dần( điểm nhỏ nhất là sô 1)

Đáp án   : Tại ô D2 nhập công thức sau

=RANK(C2;$C$2:$C$5;1)–> Kết quả trả về 4

 

Lưu ý: Trong hàm rank vũng dữ liệu phải cố định bằng “$” để khi copy xuống các ô khác thì vùng dữ liệu không bị thay đổi.

 

Tobe continued

Hải đăng

 

One thought on “Hàm Rank – Cách sử dụng hàm rank có ví dụ minh họa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *