Hàm OFFSET  – Cách sử dụng hàm và ví dụ cụ thể

hàm offset

Hàm OFFSET trong excel, trả về một tham chiếu đến một phạm vi được tính bằng một số hàng và cột từ một phạm vi hoặc ô khác. Cú pháp =OFFSET (reference, rows, cols, [height], [width])

Nhóm hàm tham chiếu gồm

ĐỊNH NGHĨA HÀM OFFSET

Trả về một tham chiếu đến một phạm vi được tính bằng một số hàng và cột từ một phạm vi hoặc ô khác.

CÚ PHÁP

=OFFSET (reference, rows, cols, [height], [width])

Trong đó:

 • Reference: điểm bắt đầu, được cung cấp dưới dạng tham chiếu ô hoặc mảng.
 • Rows: số hàng để bù bên dưới tham chiếu bắt đầu.
 • Cols: số cột cần bù ở bên phải của tham chiếu bắt đầu.
 • Height: tùy chọn. Chiều cao của hàng của tham chiếu được trả về.
 • Width:tùy chọn. Chiều rộng của cột của tham chiếu được trả về.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Tách số lượng đơn hàng ở Quý 1, sang vị trí ô trống nào đó:

hàm offset

Cách làm:

 • Reference – Điểm bắt đầu, được cung cấp dưới dạng tham chiếu ô hoặc mảng. là ô A5
 • Rows – Số hàng để bù bên dưới tham chiếu bắt đầu là 0
 • Cols – Số cột cần bù ở bên phải của tham chiếu bắt đầu là 1

+ Nhập công thức tại ô để tách

=OFFSET(A5, 0,1)

hàm offset

+ Kết quả trả về tại ô là 150 đơn hàng.

hàm offset

Như vậy bạn đã tách được số lượng đơn hàng của Quý I, đề di chuyển đến một vị trí khác trong bảng tính rồi. Trong quá trính sử dụng cần lưu ý một số vấn đề sau, để tránh sai sót không ra kết quả.

LƯU Ý SỬ DỤNG

 • OFFSET trả về tham chiếu đến một phạm vi được bù từ điểm bắt đầu được chọn trong bảng tính.
  • Điểm bắt đầu có thể là một ô hoặc một mảng và phần bù được cung cấp dưới dạng hàng hoặc cột tính từ điểm bắt đầu.
  • Các đối số chiều cao và chiều rộng là tùy chọn và xác định kích thước của tham chiếu được tạo.
 • OFFSET chỉ trả về một tham chiếu, không có ô nào bị di chuyển hay thay đổi.
 • Cả hàng và cột có thể được cung cấp dưới dạng số âm để đảo ngược hướng bù thông thường của chúng – các cột âm lệch sang trái và các hàng âm ở trên.
 • OFFSET là một công thức “dễ bay hơi”; nó sẽ tính toán lại bất cứ khi nào có bất kỳ thay đổi nào xảy ra trong bảng tính. Nó có thể làm Excel hoạt động chậm lại trong một bảng tính phức tạp.
 • OFFSET sẽ hiển thị giá trị lỗi #REF! khi phần bù nằm ngoài rìa của mảng tính.
  • Khi chiều cao hoặc chiều rộng bị bỏ qua, chiều cao và chiều rộng của tham chiếu được sử dụng.
  • OFFSET có thể được sử dụng với các hàm khác để có thể nhận được tham chiếu như mong muốn.

Tham khảo thêm:

 • Hàm INDEX – Cách sử dụng hàm và ví dụ cụ thể
 • MATCH – Cách sử dụng hàm và ví dụ cụ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *