Hàm max và min – cách sử dụng hàm max và min trong excel

Hàm max và min – hàm cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

I: Mô tả

Hàm max trả về giá trị lớn nhất của một tập giá trị

Hàm min trả về giá trị nhỏ nhất của một tập giá trị

II: Cú pháp

=MIN (number1, number2, …)

=MAX (number1, number2, …)

Trong đó: number1, number2 là các đối số hoặc vùng dữ liệu

III: Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 – với các đối số

Tìm giá trị lớn nhất & giá trị nhỏ nhất trong dãy các số sau  3, 7, 5, 10,12

Giá trị lớn nhất  =max(3,7,5,10,12) –> Kết quả trả về 12

Giá trị nhỏ nhất =min(3,7,5,10,12) –> Kết quả trả về 3

Ví dụ 2 –  hàm Max với vùng dữ liệu

Đề           : Tìm điểm trung bình lớn nhất trong ds sinh viên dưới đây

Đáp án  : Tại ô D9 nhập công thức sau

=MAX(D2:D8)  –> Kết quả trả về 10

pic1

Ví dụ 3 – hàm Min với vùng dữ liệu

Đề           : Tìm điểm trung bình nhỏ nhất trong ds sinh viên dưới đây

Đáp án  : Tại ô D9 nhập công thức sau

=MIN(D2:D8)  –> Kết quả trả về 5

pic2

Tobe continued

Hải đăng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *