Hàm len – Cách sử dụng hàm len có ví dụ minh họa

Hàm Len – Đếm số ký tự trong một chuỗi

 I: Mô tả:

Hàm len là hàm Đếm số ký tự trong một chuỗi

II: Cú pháp

=Len(text)

Text là chuỗi văn bản mà bạn cần đếm số ký tự có trong đó. Text có thể là ký tự chữ, số , ký tự đặc biệt hoặc dấu cách

 

III: Ví dụ

Ví dụ 1.

pic1

Đề           : Đếm số ký tự tại cột Text cần đếm (cột A)

Đáp án : Nhập công thức tại ô B2 như sau

=Len(A2) à Hàm sẽ trả về kết quả là 13

Ví dụ 2.

Có thể nhập thẳng văn bản vào hàm để đếm ký tự như sau.

=Len(“Vietexcel.com”)  à Hàm sẽ trả về kết quả là 13

 

Lưu ý: Nếu bạn nhập thẳng chuỗi vào hàm len thì phải cho chúng vào trong ngoặc kép như này nhé  “Vietexcel.com”

 

IV: Ứng dụng

Trong kế toán chúng ta thường hay sử dụng hàm len để

 

  • Kiểm tra tính chính xác của chuỗi, như là kiểm tra mã số thuế trong bảng kê khai thuế đầu vào, đầu ra xem có mã số thuế nào bất thường không, các bạn đều biết mã số thuế thường là 10 số hoặc nếu là chi nhánh thì là 13 số như bên dưới

 

Loại 10 số  0100956131          (10 ký tự)

Loại 13 số  0100956131-001   (14 ký tự, cả dấu – )

 

Vậy chúng ta dùng hàm =len(text) để đếm số ký tự có trong đó nếu khác 10 hoặc 14 thì chúng ta phải kiểm tra lại xem có nhầm lẫn gì không.

 

  • Hàm len trong kế toán còn sử dụng để lấy 1 số ký tự trong một chuỗi ví dụ như sau.

pic2

Đề         : Tách riêng số hóa đơn trong cột chuỗi trả kết quả trong cột “ Số hóa đơn”

Đáp án : Tại ô B3 Nhập công thức như sau

 

=RIGHT(A3,LEN(A3)-FIND(“|”,A3))  –>  Công thức sẽ trả về kết quả là 1234

Tôi sẽ giải thích công thức như sau. Lấy toàn bộ ký tự bên phải tính từ sau ký tự “|”  trở đi

=FIND(“|”,A3)  sẽ cho kết quả là 7

=LEN(A3)          sẽ cho kết quả là 11

= LEN(A3)-FIND(“|”,A3) sẽ cho kết quả là 4   (11-7)

Vậy cuối cùng

=RIGHT(A3,LEN(A3)-FIND(“|”,A3))  <=> RIGHT(A3,4)  <=> 1234

 

Lưu ý: Trong công thức này =RIGHT(A3,LEN(A3)-FIND(“|”,A3)) có sử dụng các hàm như Right, find nếu các bạn chưa biết cách sử dụng các hàm này thì vui lòng đọc thêm tại  https://vietexcel.com  , cảm ơn.

 

Tobe continued

Hải đăng

One thought on “Hàm len – Cách sử dụng hàm len có ví dụ minh họa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *