Hàm INDEX – Cách sử dụng hàm và ví dụ cụ thể 

hàm index

Hàm INDEX trong excel trả về một giá trị trong bảng dựa trên giao điểm của một hàng và vị trí cột trong bảng đó. Hàng đầu tiên trong bảng là hàng 1 và cột đầu tiên trong bảng là cột 1.

Nhóm hàm tham chiếu gồm

ĐỊNH NGHĨA HÀM INDEX

Trả về một giá trị trong bảng dựa trên giao điểm của một hàng và vị trí cột trong bảng đó.

CÚ PHÁP

=INDEX(array, row_num, [column_num], [area_num])

Trong đó

  • Array – Phạm vi ô hoặc hằng số mảng (bắt buộc)
  • Row_num – Vị trí hàng trong giá trị tham chiếu hoặc array (bắt buộc)
  • Column_num : Vị trí cột trong giá trị tham chiếu hoặc array (tùy chọn)
  • Area_num: Phạm vi trong tham chiếu nên được sử dụng.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Tìm vị trí của h ọc sinh Nguyễn Ngọc Ánh ở bảng sau. Sử dụng hàm INDEX.

hàm index

Cách làm:

Dựa vào bảng dữ liệu, áp dụng công thức hàm để tìm

+ Nhập công thức tại ô B12

hàm index

+Kết quả trả về tại ô B12 là Nguyễn Ngọc Ánh

hàm index

Giải thích:

Nguyễn Ngọc Ánh nằm ở hàng 2, cột 1 trong phạm vi tham chiếu B4:C9

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm INDEX trên excel rồi. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề sau, để tránh xảy ra sai sót.

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Nếu cả hai đối số row_num và column_num đều được dùng, chỉ mục trả về giá trị trong ô tại giao điểm row_num và column_num.
  • Row_num và column_num phải trỏ tới một ô trong mảng; Nếu không, chỉ mục trả về #REF! lỗi.
  • Nếu bạn đặt row_num hoặc column_num 0 (không), chỉ mục sẽ trả về mảng giá trị cho toàn bộ cột hoặc hàng tương ứng.
  • Để sử dụng các giá trị trả về dưới dạng một mảng, hãy nhập hàm INDEX làm công thức mảng.

Tham khảo thêm:

  • Hàm Match – Cách sử dụng và ví dụ cụ thể
  • HLOOKUP – Cách sử dụng và ví dụ cụ thể

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *