Hàm IF – Cách sử dụng hàm và ví dụ cụ thể

hàm if

Hàm IF là hàm điều kiện. Cú pháp =IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])….  IF cho phép bạn thực hiện so sánh logic giữa một giá trị với giá trị bạn mong muốn. 

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng

ĐỊNH NGHĨA HÀM IF

Hàm IF là hàm điều kiện cho phép bạn thực hiện so sánh lô-gic giữa một giá trị với giá trị bạn mong muốn. Nếu thỏa mãn điều kiện kết quả trả về TRUE

CÚ PHÁP

=IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Trong đó:

  • Logical_test: Là một giá trị hay biểu thức logic có giá trị TRUE hoặc FALSE.
  • Value_if_true: Điều kiện thỏa mãn TRUE
  • Value_if_true: Điều kiện thỏa mãn FALSE

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Tìm những học sinh Đỗ và cần phải thi lại. Với điều kiện điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 5 thì “Đỗ”, còn lại dưới 5 thì “Thi lại”.

Cách làm:

Để tìm học sinh có điểm trung bình thi Đỗ, ta sử dụng hàm IF để so sánh điều kiện.

+ Nhập công thức tại ô D3

=IF(C3>=5, “Đỗ”, “Thi lại”)

+ Kết quả trả về tại ô D3 là “Đỗ”, thỏa mãn điều kiện được đưa ra.

hàm if

+ Kiểm tra các học sinh tiếp theo, bạn chỉ cần hơ con chuột đến góc phải của ô D3, rồi kéo thả đến hết bảng là được.

+ Kết quả của tất cả học sinh, bạn xem ở bảng bên cạnh.

Lưu ý: Nếu giá trị là dạng text thì Chúng ta phải cho giá trị 1 & giá trị 2 nghĩa là Đỗ & Thi lại vào trong ngoặc kép nhé. Nếu không sẽ xảy ra lỗi. nếu giá trị là dạng số thì không cần.

IF KẾT HỢP VỚI HÀM AND

Ví dụ: Phân loại nhân viên ” Đươc thưởng” và ” Không được thưởng”. Với điều kiện có điểm thi đua > 5 và thâm niên >=3 thì thuộc loại được thưởng, còn lại thì không được thưởng.

Cách làm:

Dựa vào bảng, ta có áp dụng công thức như sau:

+ Nhập công thức tại ô E3 như sau.

=IF(AND(C3>5,D3>=3),”Được thưởng”, “Không được thưởng”)  

+ Kết quả trả về tại ô E3 là “Không được thưởng”.

hàm if
hình 2

Vì yêu cầu là phải thỏa mã cả 2 điều kiện là Điểm thi đua phải >5 và Thâm niên phải >=3 thì nhân viên đó mới được thưởng, còn lại là không vậy nên ta phải dùng hàm and để thể hiện đồng thời 2 điều kiện

 =AND(C3>5,D3>=3) sẽ cho kết quả là FALSE

IF KẾT HỢP VỚI OR

Ví dụ: Phân loại nhân viên ” Đươc thưởng” và ” Không được thưởng”. Với điều kiện có điểm thi đua > 5 hoặc thâm niên >=3 thì thuộc loại được thưởng, còn lại thì không được thưởng.

Cách làm:

+ Nhập công thức tại ô E3 như sau.

=IF(OR(C3>5,D3>=3),”Được thưởng”,”Không được thưởng”)

+ Kết quả trả về tại ô E3 là Được thưởng

pic3

Thay đổi đề một chút so với trường hợp 2, đó là thay từ “Và” thành “hoặc” thì kết quả trả về cũng sẽ khác. Vì bây giờ chỉ cần thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện chứ không phải đồng thời như TH2. Điểm thi đua >5 hoặc thâm niên >=3 thì sẽ được thưởng.

=OR(C3>5,D3>=3) sẽ cho kết quả là TRUE

Tham khảo thêm một số hàm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *