Hàm Hlookup – Cách sử dụng có ví dụ minh họa

Hàm Hlookup

 

I: Mô tả

Hlookup dùng để Dò tìm một cột chứa giá trị cân tìm ở hàng đầu tiên (trên cùng) của một bảng dữ liệu, nếu tìm thây, sẽ tìm tiêp trong cột này, và sẽ lấy giá trị ở hàng đã chỉ định trước, Dùng hàm HLOOKUP khi các giá trị so sánh của bạn nằm ở một hàng nằm ngang ở trên cùng một bảng dữ liệu và bạn muốn tìm xuôi xuống một số hàng đã xác định.

II: Cú pháp

  = HLOOKUP (lookup_value, table_array, row_index_num, range_lookup)

  = HlOOKUP( Mã dò tìm, Vùng dò tìm, Hàng chứa giá trị cần tìm, kiểu tìm kiếm)

 

Trong đó mình sẽ chỉ ra cụ thể trong ví dụ sau

pic1

Mã dò tìm

Giá trị dung để dò tìm –> tại công thức trong vd trên mã dò tìm là ô A3

Vùng dò tìm

Thì chính xác như tên, nó là một vùng mà chúng ta sẽ thực hiện dò tìm dựa vào mã dò tìm  –> Tại công               thức trong ví dụ trên vùng dò tìm là A12:D13

Hàng chứ giá trị cần tìm:

Thứ tự của hàng cần lấy dữ liệu trong vùng dò tìm –> tại công thức trong vd trên giá trị cần dò tìm là              hàng thứ 2 (tên hàng)

Kiểu tìm kiếm:

kiểm tìm kiếm, tìm tuyệt đối thì chọn 0, tương đối thì chọn 1, chúng ta thường dung kiểu tìm tuyệt             đối nên chọn 0 –>Tại công thức trong ví dụ trên thì kiểu tìm kiếm là tuyệt đối 0

III: Ví dụ minh họa

pic1

Đề         : Nhập công thức điền cột tên hàng dựa vào bảng tra thông tin

Đáp án  : Nhập công thức tại ô B3 như sau

=HLOOKUP(A3,$A$12:$D$13,2,0)  –>Công thức sẽ trả về kết quả là Xăng, chúng ta copy công thức xuống các ô còn lại

Hàm sẽ dò tìm theo mã hàng trong bảng tra thông tin và trả về kết quả ở hàng số 2 trong bảng tra thông tin, dóng theo hàng dọc tương ứng với X là Xăng

Lưu ý: Vùng dò tìm có ký tự $ như này $A$12:$D$13 nhằm mục đích cố định vùng dò tìm để khi copy công thức xuống các dòng phía dưới thì vùng dò tìm không bị thay đổi , nếu vùng dò tìm bị thay đổi thì kết quả sẽ bị sai, Như vậy thì cách sử dụng hàm Hlookup trong Excel giống với cách sử dụng hàm Vlookup. Nếu bảng dữ liệu bố trí ở dạng cột thì bạn sử dụng hàm Vlookup còn nếu bảng dữ liệu bố trí ở dạng hàng thì bạn sử dụng hàm Hlookup.

Tobe continued

Hải đăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *