Hàm Find – Cách sử dụng hàm find có ví dụ minh họa

Hàm FIND trong excel dùng để tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi A trong một chuỗi B, (chuỗi B chứa chuỗi a, chúng ta sẽ hiểu hơn khi xem ví dụ minh họa). Cú pháp =FIND(find_text, within_text, start_num)………..

ĐỊNH NGHĨA HÀM FIND

Dùng để tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi a trong một chuỗi B (chuỗi B chứa chuỗi a, chúng ta sẽ hiểu hơn khi xem ví dụ minh họa)

CÚ PHÁP

=FIND(find_text, within_text, start_num)

Trong đó:

  • Find_text      : Chuỗi văn bản cần tim (chuỗi con)
  • Within_text : Chuỗi văn bản chứa chuỗi cần tìm (chuỗi mẹ)
  • Start_num   : vị trí bắt đầu tìm trong chuỗi mẹ

Hàm find phân biệt chữ hoa và thường

CÁCH SỬ DỤNG

Cùng thực hành một số ví dụ sau đây để biết cách sư dụng hàm bạn nhé!

Ví dụ 1: 

pic3

Đề: Điền cột ký tự “.” dựa vào cột số điện thoại ( tìm số thứ tự dấu chấm “.” trong số điện thoại)

Đáp án : Tại ô C3 nhập công thức sau

=FIND(“.”,B3)  –> Công thức trả về kết quả là 4

Giải thích: ký tự “.” nằm ở vị trí thứ 4 trong số điện thoại 034.676501

Ví dụ 2:

=FIND(“i”,”Haidang”) =3

=FIND(“d”,”Haidang”) = 4

=FIND(“D”,”Haidang”)= #VALUE!   (Mình có lưu ý là hàm find phân biệt chữ hoa và thường, trong trường hợp này ký tự “D” không có trong chuỗi “Haidang” )

Lưu ý: Nếu find_text xuất hiện nhiều lần trong within_text thì hàm sẽ trả kết quả là chuỗi đầu tiên từ trái qua phải như ví dụ dưới đây.

=find(“e”,”Vietexcel.com”) = 3  ( trong ví dụ này ký tự “e” xuất hiện 3 lần trong chuỗi mẹ nhưng hàm find sẽ trả về số thứ tự của ký tự “e” đầu tiên tìm thấy là stt 3 )

Ví dụ 3:

pic2

Đề: Điền mã vùng dựa vào cột số điện thoại

Đáp án : Tại ô D3 nhập công thức sau

=LEFT(B3,FIND(“.”,B3)-1)  –> Công thức trả về kết quả 034

Giải thích công thức:

Lấy những ký đằng trước dấu chấm.

=FIND(“.”,B3)  –> Sẽ trả về kết quả 4

=FIND(“.”,B3) -1 –> sẽ trả về kết quả là 3

Vậy  = LEFT(B3,FIND(“.”,B3)-1)  <=> = LEFT(B3,3) <=> 034.

Tham khảo thêm:

  • LEFT – Hàm tách ký tự bên trái
  • RIGHT – Hàm tách ký tự bên phải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *