Hàm EOMONTH – Hàm tìm ngày cuối tháng

Hàm EOMONTH (end of month) được sử dụng để tìm ra ngày cuối cùng của tháng cho trước. Cú pháp =EOMONTH (start_date, months)…. Cách sử dụng hàm…

Bài viêt dưới đây, sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm để tìm ngày cuối cùng của tháng.

Một số hàm thời gian tham khảo:

ĐỊNH NGHĨA HÀM EOMONTH

Trả về ngày cuối cùng của tháng

CÚ PHÁP

=EOMONTH (start_date, months)

Trong đó:

  • Start_date: Ngày bắt đầu
  • Months:  Số tháng trước hoặc sau start_date

Cả 2 đối số đều là bắt buộc. Bạn có thể nhập ngày bắt đầu bằng địa chỉ ô, số thứ tự của ngày hoặc sử dụng kết hợp với các hàm khác.

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • EOMONTH trả về giá trị lỗi #VALUE!, khi start_date không phải là ngày hợp lệ,
  • Nếu start_date cộng với months tạo ra ngày không hợp lệ, EOMONTH trả về giá trị lỗi #NUM! .
  • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ về tìm ngày cuối cùng của tháng hiện tại:

hàm eomonth

Chú ý: EOMONTH trả về kết quả là số thứ tự của ngày trong Excel. Theo mặc định, ngày 1 tháng 1 năm 1900 có số thứ tự 1. Ngày 1 tháng 1 năm 2008 có số thứ tự 39448 bởi nó là ngày thứ 39448 tính từ 1/1/1900. Bạn cần đổi sang định dạng ngày trong hộp thoại Format Cells để có được kết quả cần thiết.

Ví dụ tìm ngày cuối cùng của tháng tiếp theo:

Một ví dụ phức tạp hơn:

hàm eomonth

Giải thích: Ta có 5 – 8 = -3. 12 – 3 = 9. Excel tự động trừ bớt 1 năm.

Nếu bạn nhập khoảng cách là số thập phân, Excel sẽ tự động cắt còn số nguyên (lưu ý, không phải làm tròn):

EOMONTH hiển thị lỗi #VALUE, khi định dạng của đối số ngày bắt đầu không hợp lệ

Nếu giá trị trả về không thể quy đổi thành ngày hợp lệ, hàm EOMONTH hiển thị lỗi #NUM:

Nếu muốn tìm ngày đầu tiên của tháng, bạn chỉ cần dùng hàm EOMONTH cộng thêm 1:

Bạn cũng có thể sử dụng hàm DAY cho nhiệm vụ tương tự, nhưng cú pháp sẽ phức tạp hơn:

hàm eomonth

Tham khảo thêm một số hàm: 

2 thoughts on “Hàm EOMONTH – Hàm tìm ngày cuối tháng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *