Hàm COUNTIF – Cách sử dụng hàm Countif có ví dụ minh họa

Hàm Countif trong excel là hàm đếm có điều kiện, đếm số ô thỏa một điều kiện cho trước bên trong một dãy. Cú pháp =COUNTIF (range, criteria),……..

ĐỊNH NGHĨA HÀM COUNTIF

Được dùng để đếm có điều kiện, đếm số ô thỏa một điều kiện cho trước bên trong một dãy

CÚ PHÁP

=COUNTIF (range, criteria)

=COUNTIF (Vùng điều kiện, điều kiện)

Trong đó: 

  • Range:Vùng điều kiện, vùng chứa giá trị cần đếm số lần xuất hiện trong vùng đó theo điều kiện. Trong ví dụ trên Range là $C$3:$C$9
  • Criteria: Điều kiện dùng để đếm

CÁCH SỬ DỤNG

Cùng nhau thực hành các ví dụ sau đây để biết cách sử dụng hàm bạn nhé!

Ví dụ 1: 

pic1

Đề          : Đếm xem có bao nhiêu nhân viên là nam, bao nhiêu là nữ trong bảng dữ liệu trên.

Đáp án : Tại ô C13 nhập công thức sau

=COUNTIF($C$3:$C$9,B13) -> Kết quả trả về 4

Ví dụ 2: 

Cùng dữ liệu giống ví dụ 1, thay vì chọn điều kiện là một ô cho trước bạn có thể chọn điều kiện là một chuỗi như sau

=COUNTIF($C$3:$C$9,”Nam”) –> Kết quả cũng trả về là 4

Lưu ý: Trong các công thức khi điền chuỗi text cần phải để trong “ ”

Ví dụ 3: 

Điều kiện lớn hơn hoặc bằng

pic2

Đề: Đếm những nhân viên có điểm thi đua >=80

Đáp án  : Tại ô C13 nhập công thức sau

=COUNTIF($D$3:$D$9,”>=80″) –> Kết quả trả về 4

Ví dụ 4:  Điều kiện nhỏ hơn

pic3

Đề : Đếm những nhân viên có điểm thi đua <80

Đáp án : Tại ô C13 nhập công thức sau

=COUNTIF($D$3:$D$9,”<80″) à Kết quả trả về 3

Ví dụ 5: Đếm các giá trị khác một giá trị

pic4 nào đó

Đề: Đếm số nhân viên có xếp loại từ trung bình trở lên loại bỏ những người Yếu

Đáp án : Tại ô C13 nhập công thức sau

=COUNTIF($C$3:$C$9,”<>yếu”) –> Kết quả trả về 6 (trong 7 người loại bỏ 1 người có xếp loại yếu)

Lưu ý:

Trong ví dụ 5 , dấu <> được  hiểu là khác

Trong các công thức Countif vùng dữ liệu phải để giá trị tuyệt đối như thế này $C$3:$C$9 , là để chúng ta cố định vùng điều kiện để khi copy xuống các ô còn lại thì vùng này vẫn giữ nguyên.

Tham khảo thêm:

  • COUNT: Hàm đếm số lượng các ô có chứa số và ví dụ chi tiết
  • COUNTA: Hàm đếm các ô có chứa dữ liệu trong excel
  • COUNTBLANK: Hàm đếm các ô trống trong excel

4 thoughts on “Hàm COUNTIF – Cách sử dụng hàm Countif có ví dụ minh họa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *