Hàm CONCATENATE – Hàm nối hai chuỗi văn bản thành một

hàm concatenate

Hàm CONCATENATE trong excel dùng để nối hai chuỗi văn bản với nhau thành một. Các giá trị có thể là giá trị văn bản số, tham chiếu ô. Cú pháp =CONCATENATE(text1,[text2]…)

ĐỊNH NGHĨA HÀM CONCATENATE

Dùng để nối hai chuỗi văn bản với nhau thành một, có thể là giá trị văn bản số, tham chiếu ô.

CÚ PHÁP

=CONCATENATE(text1,[text2]…)

Trong đó:

  • Text 1: Chuỗi văn bản thứ 1, có thể là giá trị văn bản số, tham chiếu ô.
  • Text 2,…: Có thể lên đến tối đa 255 chuỗi. Các chuỗi phải được phân tách nhau bởi dấu phẩy.

(Lưu ý: Hàm CONCATENATE có thể không khả dụng trong các phiên bản Excel trong tương lai.

Nếu bạn đang chạy Excel 2016 hoặc mới hơn, hãy sử dụng CONCAT.)

CÁCH SỬ DỤNG

Chúng ta hãy xem một số ví dụ về hàm CONCATENATE của Excel và khám phá cách sử dụng hàm qua bảng tính dưới đây:

+ Nhập công thức tại ô F6

=CONCATENATE(B6,C6,D6,E6)

+ Kết quả trả về tại ô F6 là “EFGH”

hàm concatenate

+ Thực hiện tương tự ô F7

=CONCATENATE(B7,C7,D7,E7)

+ Kết quả trả về ô F7 là “5678”

+Tiếp theo ô F8

=CONCATENATE(B8,C8,D8,E8)

+Kết quả trả về tại ô F8 “abc123”

+ Nhập công thức tại ô F9

=CONCATENATE(B9,C9,D9,E9)

+ Kết quả trả về ô F9 là “TechOnTheNet.com”

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC

Khi bạn kết hợp các giá trị với nhau, bạn có thể muốn thêm các ký tự khoảng trắng để phân tách các giá trị được nối của mình. Nếu không, bạn có thể nhận được một chuỗi dài với các giá trị được nối với nhau chạy cùng nhau. Điều này làm cho nó rất khó để đọc kết quả.

KHOẢNG TRẮNG

Dựa trên bảng tính Excel ở trên, chúng ta có thể ghép một ký tự khoảng trắng trong CONCATENATE như sau:

=CONCATENATE(B6,” “,C6)

Kết quả trả về tại ô D6 là “DigMinecraft.com website”

hàm concatenate

Ở đây, chúng tôi đã nối các giá trị từ hai ô (A2 và B2), được phân tách bằng ký tự khoảng trắng.

DẤU NGOẶC KÉP

Hãy bắt đầu với một ví dụ khá dễ dàng cho thấy cách thêm dấu ngoặc kép vào chuỗi kết quả:

Dựa trên bảng tính Excel ở trên, chúng ta có thể ghép một dấu ngoặc kép như sau:

=CONCATENATE(B6,””””,C6)

Kết quả trả về tại ô D6 là 2″ is short for 2 inches

Như vậy bạn đã biết cách nối 2 chuỗi văn bản với nhau thành một chuỗi văn bản trong excel rồi.  Nếu ban muốn viết hoa toàn bộ chữ cái thì sử dụng hàm UPPER. Viết hoa chữ cái đầu, có thể tham khảo cách sử dụng hàm LOWER.

NHÓM HÀM XỬ LÝ VĂN BẢN

 

2 thoughts on “Hàm CONCATENATE – Hàm nối hai chuỗi văn bản thành một”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *