HÀM COLUMNS – Cách sử dụng hàm và ví dụ cụ thể

hàm columns

Hàm COLUMNS cho biết có bao nhiêu cột trong bảng đang tham chiếu. Cú pháp =COLUMNS(array)….

Đây là hàm được tích hợp sẵn và nằm trong nhóm hàm tìm kiếm, tham chiếu. Bạn có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các hàm và công thức khác.

ĐỊNH NGHĨA HÀM COLUMNS

Cho biết có bao nhiêu cột trong bảng đang tham chiếu.

GIÁ TRỊ TRẢ VỀ

Trả về kết quả là giá trị số.

CÚ PHÁP

=COLUMNS(array)

Trong đó

  • Array: Mảng hoặc công thức mảng hoặc tham chiếu đến phạm vi ô mà bạn muốn số cột cho nó.
    • Bạn có thể nhập trực tiếp tọa độ hoặc tên bảng.
    • COLUMNS không thể tham chiếu nhiều bảng cùng một lúc.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Xác định vị trí của ô C5.

Cách làm:

+ Nhập công thức hàm COLUMNS để xác định vị trí cột.

=CLOUMNS(C5)

hàm columns

+ Kết quả trả về là 1 (vị trí tham chiếu trong cột C).

hàm columns

Thực hiện một số ví dụ nữa, để biết cách sử dụng hàm

+ Dải ô A4:B6 có 2 cột nên hàm COLUMNS trả kết quả là 2:

+ Bạn có thể sử dụng tên bảng thay thế cho tọa độ cụ thể:

+ Kết hợp hàm COLUMNS và hàm VLOOKUP:

hàm columns

Giải thích: Trong ví dụ trên, ta cần tìm xem nhân viên đang dùng ngân hàng nào.Đối số thứ 3 của hàm VLOOKUP chính là số thứ tự của cột chứa giá trị cần tìm.

Như vậy bạn đã biết cách tìm kiếm có bao nhiêu cột trong bảng đang tham chiếu. COLUMNS giúp công thức trên linh hoạt hơn. Bạn có thể tùy ý bổ sung thêm cột mà không làm ảnh hưởng đến công thức.

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Mảng có thể là một phạm vi, một tham chiếu đến một nhóm các ô liền kề.
  • Mảng có thể là một hằng số mảng, một mảng được tạo bởi một công thức khác.

Tham khảo thêm:

  • COLUMN – Hàm trả về số thứ tự cột trong bảng
  • ROW – Hàm trả về số thứ tự trong hàng trong bảng
  • ROW – Hàm trả về có bao nhiêu hàng trong bảng đang tham chiếu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *