Hàm COLUMN – Hàm trả về thứ tự cột

hàm column

Hàm COLUMN trả về số thứ tự cột của vị trí cần tham chiếu. Đây là hàm được tích hợp sẵn và nằm trong nhóm hàm tìm kiếm, tham chiếu. Bạn có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các hàm và công thức khác.

ĐỊNH NGHĨA HÀM COLUMN

Trả về số thứ tự cột của vị trí tham chiếu.

GIÁ TRỊ TRẢ VỀ

Trả về kết quả là giá trị số.

CÚ PHÁP

=COLUMN([reference])

Trong đó:

 • Reference : ô hoặc dải ô mà bạn cần tra cứu.
  • Bạn có thể nhập trực tiếp tọa độ hoặc tên bảng
  • Nếu bạn không nhập đối số này, thì COLUMN sẽ trả về số cột của ô nhập công thức.
  • COLUMN không thể tham chiếu nhiều ô hoặc bảng cùng một lúc.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Xác định vị trí của ô C5, xem nó ở vị trí cột thứ mấy.

Cách làm:

+ Nhập công thức hàm COLUMN để xác định vị trí cột.

=COLUMN(C5)

hàm column

+ Kết quả trả về là 3 (tính từ cột A -> C).

hàm column

Cho dù ở vị trí hàng bao nhiêu trong cột C cũng không ảnh hưởng, kết quả trả về vẫn là 3. Vì hàm trả về về số thứ tự cột của vị trí tham chiếu.

Thực hiện một số ví dụ nữa, để biết cách sử dụng hàm

+ Nếu bạn không nhập đối số, hàm COLUMN sẽ trả về số cột của ô nhập công thức. Trong ví dụ dưới là ô F2. Lưu ý đừng quên gõ dấu ngoặc kép.

+ Dải ô B4:B6 nằm ở cột B nên hàm COLUMN trả kết quả là 2:

Trong trường hợp dải ô không nằm trên cùng cột, hàm COLUMN trả về số thứ tự của cột ngoài cùng bên trái:

hàm column

Như vậy, bạn đã biết tìm vị trí cột cùa phạm vi tham chiếu. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề sau, để tránh xảy ra sai sót không ra kết quả.

LƯU Ý SỬ DỤNG

 • Nếu đối số tham chiếu là phạm vi ô và nếu hàm COLUMN không được nhập ở dạng công thức mảng ngang, COLUMN trả về số của cột ngoài cùng bên trái.
 • Nếu bỏ qua đối số tham chiếu, đối số đó được giả định là tham chiếu của ô trong đó xuất hiện hàm COLUMN.
 • Đối số tham chiếu không thể tham chiếu đến nhiều vùng.

Tham khảo thêm:

 • CLOUMNS – Hàm trả về có bao nhiêu cột trong bảng đang tham chiếu.
 • ROW – Hàm trả về thứ tự dòng của ô cần tham chiếu
 • ROWS – Hàm trả về có bao nhiêu hàng trong bảng đang tham chiếu.

One thought on “Hàm COLUMN – Hàm trả về thứ tự cột”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *