Hàm CLEAN – Hàm loại bỏ ký tự không in được ra khỏi văn bản

Hàm CLEAN trong excel được sử dụng để loại bỏ các ký tự không in được khỏi văn bản. Cú pháp =CLEAN(text)….

Đây là hàm thuộc nhóm hàm chuỗi, văn bản. Nó có thể đứng độc lập hoặc kết hợp với các hàm khác.

ĐỊNH NGHĨA HÀM CLEAN

Dùng để loại bỏ ký tự không in được ra khỏi văn bản.

GIÁ TRỊ TRẢ VỀ

Trả về kết quả là giá trị thuộc dạng văn bản.

CÚ PHÁP

=CLEAN(text)

Trong đó:

 • Text là chuỗi hoặc tham chiếu đến chuỗi chứa ký tự bạn muốn loại bỏ.

LƯU Ý SỬ DỤNG

 • Hàm dùng để bỏ những ký tự trong văn bản, được soạn thảo bởi ứng dụng khác và không tương thích với hệ điều hành của bạn.
 • Đó là 32 ký tự đầu tiên trong bộ mã ASCII 7 bit.
  • Trong bộ mã Unicode có một số ký tự cũng không in được (ký tự 127, 129, 141, 143, 144 và 157).
  • Tuy nhiên CLEAN không loại bỏ được những ký tự này.
  • Khi đó, muốn làm sạch dữ liệu bạn cần kết hợp thêm một số hàm khác như CODE, TRIM, SUBSTITUTE.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Loại bỏ các ký tự không in được ra khỏi văn bản.

 • CHAR(9)”Doanh thu tháng 10”&CHAR(10)

Cách làm:

Để loại  bỏ những ký tự không in ra được, áp dụng công thức hàm CLEAN .

+ Nhập công thức tại ô C7

=CLEAN(B6)

hàm clean

+ Kết quả trả về tại ô C7 là Doanh thu tháng 10

hàm clean

Bạn có thể thêm thực hiện thêm một số ví dụ khác nữa, để biết thêm về cách sử dụng hàm.

Ngoài ra, bạn muốn loại bỏ ký tự khoảng trắng, ký tự khoảng trắng trong dữ liệu sử dụng hàm TRIM. Có thểm sử dụng kết hợp cả CLEAN và TRIM để loại bỏ ký tự không in và ký tự trắng ra khỏi văn bản trước khi in.

NHÓM HÀM XỬ LÝ VĂN BẢN

 • TRIM – Hàm loại bỏ ký tự khoảng trắng, ký tự khoảng trắng trong dữ liệu.
 • CONCATENATE Hàm nối hai chuỗi văn bản thành một
 • UPPER
 • LOWER
 • LEN
 • LEFT
 • RIGHT
 • MID

One thought on “Hàm CLEAN – Hàm loại bỏ ký tự không in được ra khỏi văn bản”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *