Hàm AVERAGEIF – Tính trung bình có điều kiện

hàm averageif

Hàm AVERAGEIF sử dụng để tính trung bình cộng trong một phạm vi với điều kiện cho trước. Cú pháp =AVERAGEIF( range, critera, [average_range])

ĐỊNH NGHĨA HÀM AVERAGEIF

Là hàm tính tổng có điều kiện cho trước.

CÚ PHÁP HÀM

=AVERAGEIF(range, criteria, [average_range])

Trong đó:

  • Range:  Vùng chứa điều kiện. Có thể là một hoặc nhiều ô để tính giá trị trung bình, bao gồm các số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số. (bắt buộc)
  • Criteria: Điều kiện cần tính trung bình. Điều kiện có thể là dạng số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản xác định các ô sẽ tính giá trị trung bình (bắt buộc)
  • Average_range: Các ô cần tính giá trị trung bình, nếu bỏ qua phần này vùng điều kiện được sử dụng (tùy chọn)

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau đây, tính trung bình học sinh có điểm trên 8.

Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu, áp dụng công thức hàm AVERAGEIF để tính giá trị trung bình học sinh có điểm trên 8.  

+ Xác định các thành phần của hàm

  • Range – Vùng chứa điều kiện từ C6:C11
  • Criteria – Điều kiện cần tính trung bình là lớn hơn 8

+ Sau khi xác định xong, nhập công thức tại ô C12.

hàm averageif

+ Kết quả hàm trả về là 8.85

hàm averageif

Như vậy bạn đã biết cách tính trung bình cộng có điều kiện trên excel rồi.Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề sau:

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

  • Nếu phạm vi là giá trị trống hoặc dạng văn bản, AVERAGEIF sẽ trả về giá trị lỗi #DIV0! .
  • Các ô trong phạm vi giá trị logic TRUE – FALSE hoặc ô trống, AVERAGEIF sẽ bỏ qua không tính
  • Nếu một ô trong tiêu chí bị bỏ trống, AVERAGEIF sẽ xem ô đó như giá trị 0.
  • Nếu không có ô nào trong phạm vi đáp ứng các tiêu chí, AVERAGEIF sẽ trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

Tham khảo thêm hàm :

One thought on “Hàm AVERAGEIF – Tính trung bình có điều kiện”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *