Hàm ADDRESS – Hàm tạo địa chỉ ô ở dạng text

hàm address

Hàm ADDRESS trong excel dùng để trả về tọa độ của một ô bất kì dưới dạng chuỗi hoặc văn bản. Đây là hàm thuộc nhóm hàm tìm kiếm, tham chiếu. Nó có thể đứng độc lập hoặc kết hợp với các hàm và công thức khác.

ĐỊNH NGHĨA HÀM ADDRESS

Dùng để trả về tọa độ của một ô bất kì dưới dạng chuỗi hoặc văn bản

CÚ PHÁP

=ADDRESS(row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text])

Trong đó:

 • Row_num    Bắt buộc. Giá trị số chỉ rõ số hàng dùng trong tham chiếu ô.
 • Column_num    Bắt buộc. Giá trị số chỉ rõ số cột dùng trong tham chiếu ô.
 • Abs_num    Tùy chọn. Giá trị số chỉ rõ kiểu tham chiếu cần trả về.
 • A1: Giá trị lô-gic chỉ rõ kiểu tham chiếu A1 hay R1C1.
  • Trong kiểu A1, các cột được đánh nhãn theo bảng chữ cái, còn các hàng được đánh nhãn dạng số.
  • Trong kiểu R1C1, cả cột và hàng đều được đánh nhãn dạng số.
  • Nếu đối số A1 là TRUE hoặc được bỏ qua, thì ADDRESS trả về tham chiếu kiểu A1.
  • Nếu FALSE, thì ADDRESS trả về tham chiếu kiểu R1C1.
  • Sheet_text: Giá trị văn bản chỉ rõ tên của trang tính được dùng làm tham chiếu ngoài.
  • Ví dụ, công thức =ADDRESS(1,1,,,”Sheet2″) trả về Sheet2!$A$1.
  • Nếu đối số sheet_text được bỏ qua, thì không có tên trang tính nào được dùng. Và địa chỉ mà hàm trả về tham chiếu tới một ô trên trang tính hiện tại.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Tạo địa chỉ ô sau:

Cách làm:

+ Nhập công thức tại ô D2

=ADDRESS(5,6)

hàm address

+ Kết quả trả về tại ô D2 là $F$5.

hàm address

+ Nhập tiếp công thức tại ô B3

=ADDRESS(4,5,1,FALSE)

+ Kết quả trả về tại ô B3 là R1C5

+ Trường hợp tiếp theo. Nhập công thức tại ô C4

=ADDRESS(4,5,1,TRUE,‘‘sheet1’’)

hàm address

+ Kết quả trả về tại ô C4 là sheet1!$E$4.

Lưu ý: 

Để thay đổi kiểu tham chiếu mà excel dùng, bấm File > Options> Formulas. Trong nhóm Working with formulas, chọn hoặc bỏ chọn R1C1 reference style.

Tham khảo thêm:

 • CHOOSE – Hàm chọn một giá trị trong một danh sách
 • INDEX – Hàm tham chiếu để lấy giá trị khi biết số thứ tự dòng, cột

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *