Các hàm thời gian – Hour, minute, second, now

Các hàm thời gian hay dùng để tách ký tự lấy số giờ, phút, giây: Hour, minute, second, now.

Một số hàm thời gian tham khảo:

Hàm Hour – Cách sử dụng hàm Hour

Mô tả:

Trả về phần giờ của một giá trị thời gian. Kết quả trả về là một số nguyên từ 0 đến 23.

Cú pháp:

=HOUR (serial_number) :
Serial_number : Biểu thức thời gian hoặc là một con số chỉ giá trị thời gian

Ví dụ minh họa:

pic1

=Hour(“8:24:30 PM”) –> 20  (PM thể hiện là buổi tối)

=Hour(“8:24:30 AM”) –> 8 (AM thể hiện là buổi sang)

=Hour(0.5) –> 12 ( 12h00 được thể hiện là 0.5 vì nó là nửa ngày

=Hour(0.75) –> 18 (18h00 được thể hiện là 0.75 vì nó là ¾ ngày

Trong trường hợp này giá trị thời gian là một phần của giá trị ngày và được biểu thị bằng số thập phân (ví dụ trên 12:00 CH được thể hiện là 0,5 vì nó là một nửa ngày, 18h00

=Hour(now()) –> 20  ( Hàm now là hàm trả về ngày giờ hiện tại kết quả hàm now trong vd này là 18/10/2016 20:36 ngay khi tôi nhấn enter kết thúc câu lệnh này là lúc 20h36 ngày 18/10/2016 vậy công thức trả về 20 (giờ)

Hàm Minute – Cách sử dụng hàm minute

Mô tả:

Trả về phần phút của một giá trị thời gian. Kết quả trả về là một số nguyên từ 0 đến 59.

Cú pháp:

=MINUTE (serial_number) :
serial_number : Biểu thức thời gian hoặc là một con số chỉ giá trị thời gian

Ví dụ minh họa:

=Minute(“8:40:30 PM”) –> 40

=Minute(“8:40:30 AM”) –> 40

Trong 2 trường hợp trên hàm Minute cho về cùng kết quả là 40 vì không quan cần tâm đến sáng hay chiều.

=Minute(now()) –>41  ( Hàm now là hàm trả về ngày giờ hiện tại kết quả hàm now trong vd này là 10/18/2016 20:41 ngay khi tôi nhấn enter kết thúc câu lệnh này là lúc 20h41 ngày 18/10/2016 vậy công thức trả về 41 (Phút)

 

Hàm Second – Cách sử dụng hàm Second

Mô tả:

Trả về phần giây của một giá trị thời gian. Kết quả trả về là một số nguyên từ 0 đến 59.

Cú pháp:

=SECOND (serial_number) :
serial_number : Biểu thức thời gian hoặc là một con số chỉ giá trị thời gian

Ví dụ minh họa:

=Second(“8:44:30 PM”) –> 30 

=Second(“8:44:30 AM”) –> 30

=Second(now())  –>30  ( Hàm now là hàm trả về ngày giờ hiện tại kết quả hàm now trong vd này là 18/10/2016 20:44 ngay khi tôi nhấn enter kết thúc câu lệnh này là lúc 20h44p30s ngày 18/10/2016 vậy công thức trả về 30  (giây)

Hàm Now – Cách sử dụng hàm Now

Mô tả:

Trả về ngày tháng năm và giờ phút giây hiện hành. cho ngày tháng năm và thời gian của hệ thống lúc vừa nhập xong công thức

Cú pháp:

=NOW()
Hàm now không có thông số nào kèm theo.

Ví dụ minh họa:

pic2

Bạn nhập công thức =now() vào ô A2 kết quả sẽ cho về ngày/tháng/năm giờ:phút của hệ thống ngay tại thời điểm kết thúc công thức.

 

7 thoughts on “Các hàm thời gian – Hour, minute, second, now”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *